سریلانکا

سریلانکا

سفر به سریلانکا، کشور جزایر بی همتا
  • سریلانکا
  • 10 روز
  • تکمیل شد

سفر به سریلانکا، کشور جزایر بی همتا

هنگامی که در کهن ترین قاره زمین به دنبال تکه‌ای از بهشت می گردیم سرزمینی را پیدا میکنیم که هر نقطه‌اش یادآور قدرت خالق و زیبایی خلقت است. دست طبیعت چنان تصاویر را نقاشی کرده است که گویی در قابی رویایی مینگریم. مکانی که ۳۴ هزار سال قبل نیز انسانها آنجا را کشف و ودر آن زندگی میکرده اند و کماکان موج زندگی در میان قوم هندو آریایی آن به چشم میخورد. تکه ای از بهشت که لمس آن موهبتی است دست یافتنی.