تور 8 روزه مسکو و سنت پترزبورگ

تور 8 روزه مسکو و سنت پترزبورگ

سفر در یک نگاه

تاریخ اجرا:
خرداد ۱۴۰۲
اقامت:
سطح خدمات:
استاندارد
سبک سفر:
گروهی
وعده‌های غذایی:
۷ وعده صبحانه، ۲ وعده نهار
مبدأ حرکت:
تهران- فرودگاه بین المللی امام خمینی
زمان رفت:
براساس ساعت درج شده بلیت پرواز
درجه سختی:
1 از ۵
حمل و نقل اصلی:
پرواز بین المللی رفت و برگشت
حمل و نقل محلی:
حمل و نقل محلی با توجه به حد نصاب + قطار سریع السیر لوکس ساپسان

برنامه سفر

روز اول

اﺳﺘﻘﺒﺎل در ﻓﺮودﮔﺎه، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ، تحویل اﺗﺎق‌ها و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

روز دوم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎی واﺳﯿﯿﻞ ﻣﻘﺪس)ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ(، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر، ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺴﮑﻮ، ﺑﺎزدﯾﺪ ازﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺠﯽ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎم ﻣﺴﮑﻮ، ﺻﺮف ﻧﻬﺎر، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ.

ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ۹ﺻﺒﺢ  ـ  ﭘﺎﯾﺎن: ۱۶ ﻋﺼﺮ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﺼﺮ  ﺳﯿﺮک ﻣﺴﮑﻮ)

روز سوم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﮔﺸﺖ ﻣﺘﺮو، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﻣﺴﮑﻮ، ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﺘﺮو ﻣﺴﮑﻮ (ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺎخ ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ) ،ﺧﺮوج از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﺧﯿﺎﺑﺎن آرﺑﺎت و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺧﯿﺎﺑﺎن آرﺑﺎت، وﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ.

(ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ۱۰ ﺻﺒﺢ ـ ﭘﺎﯾﺎن ۱۷ ﻋﺼﺮ)

روز چهارم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه_ﭘﺮواز/ﻗﻄﺎر و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ  ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ، اﺧﺬ اﺗﺎق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ.

روز پنجم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، اﺟﺮای ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮﺳﮑﯽ، ﺑﺎزدﯾﺪ از داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎزان (ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ)، ﻣﯿﺪان ﮐﺎخ، ﺟﺰﯾﺮه واﺳﯿﻠﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻗﺪﯾﯿﻢ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺘﺮوﭘﺎول، ﻧﻤﺎد ﻫﺎ و ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه (ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ)، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﺤﺎق (ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ)، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﻧﯿﮑﻼی دوم و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺘﺮزﺑﻮرگ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﻓﺴﺖ ﻓﻮد، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ.

(ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ۹ ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎن ۱۷ ﻋﺼﺮ)

روز ششم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، روز آزاد.

(اﺟﺮای ﺗﻮر آﭘﺸﻨﺎل: ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎغ ﻓﻮاره ﻫﺎ، درﺷﻬﺮ ﭘﯿﺘﺮﮔﻮف، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغ و ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻮاره ﻫﺎی داﺧﻞ ﭘﺎرک، ﺻﺮف ﻧﻬﺎر، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ)

( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﺼﺮ: ﺑﺎﻟﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻗﻮ + رﻗﺺ ﻓﻮﻟﮑﻮر)

(ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ۹ ﺻﺒﺢ و ﭘﺎﯾﺎن ۱۶ ﻋﺼﺮ)

روز هفتم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، روز آزاد،

(اﺟﺮای ﺗﻮر آﭘﺸﻨﺎل: ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﮑﺪه ﺗﺰار ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ ازﮐﺎخ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎخ ﺗﺰار روﺳﯿﻪ و اﺗﺎق ﮐﻬﺮﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﻬﺎر، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ)

(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻋﺼﺮ: ﺑﺎﻟﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻗﻮ + رﻗﺺ ﻓﻮﻟﮑﻮر)

(ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ۹ ﺻﺒﺢ و ﭘﺎﯾﺎن ۱۶ ﻋﺼﺮ)

روز هشتم

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ و ﭘﺮواز ﺑﻪ اﯾﺮان.

خدمات سفر

  1. ۲ وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر: ۱ وﻋﺪه در ﻣﺴﮑﻮ و ۱ وﻋﺪه  در ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
  2. ۷ وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
  3. ﻟﯿﺪر ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﻔﺮ
  4. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
  5. رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ لوکس ساپسان
  6. ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ۵۰،۰۰۰ ﯾﻮرو (ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ)

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻮر

  1. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺴﺖ PCR، و ﻋﻮارض ﺧﺮوج از کشور به عهده مسافر می‌باشد
  2.  وﻋﺪه‌ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎرج از ﭘﮑﯿﺞ به عهده مسافر می‌باشد
  3. ﮐﻨﺘﺮل اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬر ﻧﺎﻣﻪ

هزینه سفر

هزینه تور 690$
+
هزینه ویزا 125$
+هزینه پرواز ماهان


هزینه سفر در صورت درخواست اتاق سینگل 820$
هزینه سفر برای نوزاد ۲تا ۴سال بدون تخت 180$
هزینه سفر برای کودک ۴تا ۱۲سال با تخت اضافه 450$

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

رزرو آنلاین تور

پس از ثبت نام شما همکاران ما در سریع‌ترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و هماهنگی های لازم رو به عمل می‌آورند.

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تورهای مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.